G-spot အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

G-spot အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

လိင္မႈ ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ဖက္ရွင္တစ္ခုအျဖစ္ ယေန႔ေျပာဆုိေနေသာ စကားလံုးမွာ G-spot ဆိုေသာ စကားျဖစ္ျပီး လိင္မႈ ေရးရာအေၾကာင္း ေျပာဆိုသည့္အခါ မပါမျဖစ္ ပါ၀င္ေနေသာ စကားလံုး ေ၀ါဟာရ တစ္ခုျဖစ္လာေနျပီ ျဖစ္သည္။
၄င္း G-spot ဟူေသာ စကားလံုးကို ၁၉၅၀ ခုနွစ္ ကတည္းက ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ခႏၶာေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ႏုတ္ သံုးစြဲ ခဲ့ၾကျပီး ယေန႔ေခတ္အထိ ေျပာစမွတ္တြင္ ေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ G-spot သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွ မယံုၾကည္ ႏုိင္ေလာက္ဖြယ္ သက္ေတာင့္ သက္သာ ရွိမႈႏွင့္ ကာမဆႏၵ ျပည့္၀ ေက်နပ္ေစမႈ (အထြဋ္အထိပ္ အရသာ) တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္ ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

၄င္း ေနရာေလးသည္ အမ်ိဳးသမီး ေယာနိ အဂၤါကဲ့သို႔ပင္ အလြန္တုန္႔ျပန္ခံစား လြယ္ေသာ တစ္ရွဴးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျပီး မိန္းမကိုယ္ (ေယာနိအဂၤါ) ၏ အတြင္း အေရွ႕ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္တံ အဂၤါကဲ့သို႔ပင္ ႏႈိးဆြေပးသည့္ အခါ မာေၾကာ ေတာင့္တင္း လာျပီး တုန္႔ျပန္တတ္သည့္ ထပ္တူညီ သဘာ၀လည္း ရွိသည္။ ထို အစိတ္အပိုင္းေလးကို တို႔ထိရာတြင္
ႏ ူးညံ့ျငင္သာစြာ ထိေတြ႕ရန္ အထူး လိုအပ္သည္။ ျဖစ္နုိင္လ်င္ လက္ေခ်ာင္းေလးျဖင့္ အျပားလိုက္ သာသာ ယာယာ

ႏ ု ိပ္နယ္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး၏ ခံစားမႈကို ႏႈိးဆြ ရယူႏုိင္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေယာနိအဂၤါ ထိပ္ရွိ လြန္းပံုသ႑န္ရွိ (အေစ့)ေလး ကို ႏႈိးဆြေပးျခင္း အားျဖင့္ ကာမ ဆႏၵ အျမင့္ဆံုး ခံစားတတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ႏႈိးဆြေပးျခင္းသည္ ဆက္ဆံမႈ၏ အစပိုင္းတြင္သာ ျဖစ္ျပီး အထြဋ္အထိပ္ ကာလ မေရာက္မီအတြင္း ပ်ဳိးယူေပးေသာ အဆင့္တြင္သာ ရွိေသးသည္။ ကာမ ဆႏၵႏုိးၾကြျခင္းနွင့္ အထြဋ္အထိပ္ ခံစားျခင္းတုိ႔မွာ ကြဲျပားျခားနားျခင္းကို ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ဆက္ဆံမည့္ စံုတြဲတုိင္း သတိျပဳသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ စိတ္ဆႏၵ ႏိႈးၾကားရံု သက္သက္သာရွိျပီး ကာမ ဆက္ဆံ၍ ျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ အျပည့္အ၀ မေက်နပ္ၾကျခင္းမွာ နားလည္မႈ

လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုလြဲမွားမႈသည္ G-spot ၏ အပုိင္း က႑ နွင့္ ဆက္စပ္မႈ အမ်ားၾကီးရွိေနျပီး G-spot သည္ အာရံုနိုးၾကားမႈ အဂၤါ၏ အရင္းအျမစ္ သို႔မဟုတ္ အာရံုေၾကာမ်ား၏ အလြန္အတြင္း က်ေသာ လ်ိဳ႕၀ွက္ အစိတ္အပိုင္းေလး ျဖစ္သည္။
G-spot ၏ ႏိုးဆြမႈသည္ အေပၚယံမွ တုန္႔ျပန္လာျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသမီး အဂၤါ ေယာနိ၏ အတြင္းပိုင္း အက်ဆံုးေသာ အပိုင္းမွ တုန္႔ျပန္လာသည့္ ခံစားမႈ ရသေကာင္း ျဖစ္သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပညာေပးျခင္း အားနည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ G-spot ၏ အရသာထူးကို ခံစားဖူးေသာ ေတြ႕ၾကံဳဖူးေသာ တုန္႔ျပန္မႈ အလြန္နည္းပါး ၾကသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္တတ္ၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ လိင္အဂၤါအတု (Vibratory) ၏ တုန္ခါမႈမွ တစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ခံစားခ်က္ကို ႏွစ္သက္ ၾကသလို စိတ္ပ်က္ ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ယားက်ိက်ိ ခံစားမႈ မွတဆင့္ G- spot ၏ အရသာကို ႏွစ္သက္ သြားတတ္ၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။
အမွန္မွာ G-spot ၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာ ခန္႔မွန္းရ အလြန္ခက္ျပီး မည္သို႔ အက်ိဳး ခံစားရသည္ကို သိရွိရန္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ကိုယ္တုိင္ G-spot ၏ တုန္႔ျပန္မႈကို အရင္ စမ္းသပ္ၾကည့္ ျပီးမွသာ မိမိ၏ လိင္ဆက္ဆံေဖၚအား မိမိ၏
ႏ ွစ္သက္ေသာ အေနအထားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာျပျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ ေက်နပ္မႈကို ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သုိ႔ ေျပာဆိုရန္အတြက္ မည္သုိ႔မွ် အတားအဆီး မထားသင့္ဘဲ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ပံုမွန္သေဘာ၀ တစ္ခုကဲ့သို႔ တုိင္ပင္မွသာ ႏ ွစ္ဦးစလံုးအတြက္ အလြန္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ားကို သတိျပဳမိမည္ ျဖစ္သလို ေျပာဆို ေဆြးေႏြးလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေပၚတြင္လည္း ဆက္ဆံေဖၚ အမ်ိဳးသားက နားလည္မႈ လြဲမွားစြာျဖင့္ ကာမ ရမက္ၾကီးသူအျဖစ္ အထင္မလြဲေစရန္ အထူးအေရးၾကီးျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ျပည့္၀သူအျဖစ္ အထင္ၾကီးေလးစား လက္ခံေပး သင့္သည္။

ခႏၶာေဗဒ အားျဖင့္ G-spot ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ရွာေဖြရမည္ကို ဦးစြာ ေလ့လာရေပမည္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလ်ာက္ ေယာနိအဂၤါ၏ အေပၚပိုင္း ဆီးအိတ္ႏွင့္ အျပိဳင္အေနအထားတြင္ ရွိေနျပီး လြန္းပံုသ႑န္ အေစ့တည္ရွိရာ၏ ေအာက္ဖက္ အေပါက္၀ တည့္တည့္နားတြင္ တည္ရွိသည္။ ေရျမဳပ္ကဲ့သို႔ တစ္ရွဴးစမ်ားက ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ၀န္းရံထားျပီး ေသြးလည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္ လာေသာအခါ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ ကိုယ္မွ ထြက္လာေသာ အရည္ၾကည္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ကာမ ဆက္ဆံလိုေသာ ကာမ စိတ္ဆႏၵတို႔ စတင္ လာျပီ ျဖစ္သည္။ ေရျမဳပ္ကဲ့သို႔ ပြစိစိ တစ္ရွဴးမ်ားသည္ အေစ့၏ အျမစ္ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ေနၾကျပီး ေယာနိအဂၤါ၏ အတြင္းအက်ဆံုး ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီး ေယာနိ အဂၤါ အတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ နွစ္ေခ်ာင္း ထည့္သြင္းျပီး အတြင္းဖက္ အေရွ႕ပိုင္း နံရံနွင့္ ဆီးခံုရိုး၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ G-spot တည္ရွိျပီး ထိုေနရာကို ထိေတြ႕မိပါက G-spot ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသို႔ စမ္းသပ္မိေနျပိီ ျဖစ္သည္။
ထိုေနရာ အေရာက္တြင္ ခံစားမႈ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အာရံုေၾကာမ်ား ပြင့္ကားလာသည့္ သဖြယ္ ခံစားရျပီး အိစက္ ညက္ေညာသည့္ တစ္ရွဴးမ်ားကို လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ေသာ အေနအထားအတိုင္း တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႔ ညင္သာစြာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာ ရွိေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသား အဂၤါနွင့္ စာလ်င္ ပိုမိုထိေရာက္ေလ့ရွိျပီး အမ်ိဳးသမီး၏ G-spot ရွိရာသို႔ တန္းတန္း မတ္မတ္ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းလည္း ရွိၾကသည္။

လိင္အဂၤါအတု (Sex Toys) ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၼဏီမ်ားက အေစ့ႏွင့္ G-spot ကို ႏိႈးဆြရာတြင္ ထိေရာက္မႈ ျပဳေသာ ပံုစံမ်ားကို ျပဳလုပ္၍ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် ၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ေဆးပညာမွ ကာမ အာရံု ခံစားမႈကို ပိုမိုႏိုးၾကားေပးရန္ ျပဳစု ကုသရန္ နည္းသစ္ တစ္ခုတြင္ G-spot တစ္ခုအတြင္းသို႔ ေဆးရည္တစ္မ်ိဳး ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ ကာမ ဆႏၵ တုန္႔ျပန္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစသည္ကိုလည္း ထပ္မံေတြ႕ရွိထားသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လ်ိဳ႕၀ွက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကျပီး ကုန္က်စရိတ္မွာ ေပါင္တစ္ေထာင္ခန္႔အထိ က်သင့္ျပီး ပံုမွန္ ေလးလမွ ေျခာက္လ အတြင္း တစ္ၾကိမ္ ကုသမႈ ခံယူရေလ့ ရွိသည္။ ခြဲစိတ္ ကုသမႈမ်ားသည္ အလြန္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလွျပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚ ပိုမိုခံစားလိုသူမ်ား အတြက္မူ အေကာင္းဆံုး အခြင့္ အလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမွာ G-spot ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တုန္႔ျပန္မႈ အလြန္ေကာင္းမြန္ၾကျပီး ယခုကဲ့သို႔ ကုသမႈ ခံယူထားျခင္းႏွင့္ မ်ားစြာ ျခားနားလွျခင္း မရွိၾကေပ။ သာမာန္လူမ်ားအတြက္ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းသို႔ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးၾကီးျဖင့္ အပ္တစ္ေခ်ာင္းကို ပံုမွန္ထည့္သြင္းျပီး ကာမ ဆႏၵအတြက္ ျဖည့္စြက္ရမည္ ဆိုသည္မွာ အနည္းငယ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွ်ေလာက္ ျဖင့္ေတာ့ မျဖစ္သင့္ေပ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ အေစ့၏ ႏႈိးေဆာ္မႈျဖင့္ စတင္ေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈက အျမင့္ဆံုး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရန္ လံုေလာက္မႈ ရွိေနျပီး ျဖစ္သည္။ ျခံဳ၍ ေျပာရမည္ ဆိုပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္အဂၤါသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ေပးရန္ လံုေလာက္ျပီး အမ်ိဳးသား အဂၤါသည္လည္း ထိုနည္းတူစြာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္ ျပည့္စံုျပီးသား သဘာ၀က ေပးထားသည့္ ဆုလာဘ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈ၏ ေက်နပ္မႈ မေက်နပ္မႈသည္ အမ်ိဳးသမီး၏ ကိုယ္ေရး ကိုယ္တာ ဆႏၵႏွင့္လည္း အမ်ားၾကီး သက္ဆုိင္ေနသည္။ သူမ အေနျဖင့္ ကာမ ဆႏၵကို ရယူခံစားလိုလ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ ျဖစ္ျပီး သူမ အေနျဖင့္ ဆႏၵမရွိပါက အမ်ိဳးသားမွ သူမ၏ ဆႏၵအေပၚ ဖိအားေပးျခင္းမ်ိဳး မျပဳသင့္ဘဲ လိင္ဆက္ဆံမႈ အေပၚ သူမ စိတ္၀င္စားႏုိင္သည့္ အျခားပံုစံအသစ္မ်ားကို တီးေခါက္ ၾကည့္တတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူအေတာ္မ်ားမ်ား အျငင္းပြါး ေနရသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီး ခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္သည္ G-spot သို႔ အမ်ိုဳးသားခႏၶာကိုယ္မွ ထြက္ေသာ အရည္နွင့္ တုိက္ဆုိင္မွသာ အမ်ိဳးသမီး ေက်နပ္မႈ အျပည္အ၀ ရသည္ဟု ထင္ျမင္ေနၾက ျခင္း ျဖစ္သည္။ အရည္ထြက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ေရျမဳပ္သ႑န္ တစ္ရွဴးမ်ားမွ ႏိုးၾကားလာျခင္း သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ေခ်ာဆီ တစ္ခုသဖြယ္ အသံုးျပဳရန္ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ထိုသို႔ အရည္ မ်ားမ်ား ထြက္လာျခင္းကို ဆီးသြားသည္ဟု ထင္ျပီး ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ ျပသသည္အထိ စိုးရိမ္တတ္ၾကျပီး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ေျဖရွင္းခ်က္အရ အေရးၾကီးေသာ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္ထြက္ျခင္း၏ အဓိက အေျခခံ အေၾကာင္းမွာ သူမအေနျဖင့္ ကာမ ဆက္ဆံဖက္အေပၚ ေက်နပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်က္ျပေသာ သေကၤတ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ သူမ အေနျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံရန္အတြက္ စိတ္ပ်က္ျခင္း မရွိသလို ေၾကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႔ျခင္း မရွိဘဲ ပြင့္လင္းမႈ အျပည့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ထုိသို႔ တုန္႔ျပန္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အရည္မ်ား ထြက္ျခင္းကို လိင္ဆက္ဆံျခင္း၏ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း အေနွာင့္အယႈက္ မျဖစ္ေစရန္ အိပ္ယာေပၚတြင္ မ်က္နွာသုတ္ ပ၀ါသို႔မဟုတ္ ေရစိုခံ အထည္တစ္ခု ခင္းထားျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။

ယခု ေဆာင္းပါး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ G-spot ကို အသားေပး ႏွိပ္နွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ထက္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကာမ ဆက္ဆံျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းစြာ အၾကိဳက္ျခင္း ဖလွယ္ႏုိင္ရန္သာ ရည္ညြန္းသည္။ ကာမ ဆက္ဆံစဥ္ ႏွစ္ဦးၾကား သံုးစြဲေသာ စကားလံုးမ်ား၏ အသံုးအႏႈန္းအေပၚ တဆင့္ နားလည္မႈ လြဲသြားမည္ေလာ ဆုိသည့္ ဖိအားႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ာ မထားၾကဘဲ ကာမဆက္ဆံစဥ္ စကားလံုးမွအစ စိတ္ဆႏၵအထိ ႏွစ္ကိုယ့္ တစ္စိတ္ ျဖစ္လာၾကေစရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မည္ ဆုိပါက အေကာင္းဆံုးေသာ ကာမ သုခကို ခံစားနုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါ Position ေတြကေတာ့ Gspot ကိုုထိေစျပီး ကာမသုုခအျပည့္ရေစဖိုု႕ နည္းစနစ္ေတြျဖစ္ပါတယ္ ေလ့လာလိုုက္ပါဦး….

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔
© Gentleman Magazine 🄶🄼

==========================================================================================


G-spot နှင့် ကာမ သုခ

လိင်မှု ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့ပြောဆိုနေသော စကားလုံးမှာ G-spot ဆိုသော စကားဖြစ်ပြီး လိင်မှု ရေးရာအကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ မပါမဖြစ် ပါဝင်နေသော စကားလုံး ဝေါဟာရ တစ်ခုဖြစ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။
၎င်း G-spot ဟူသော စကားလုံးကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် ကတည်းက ဂျာမန်လူမျိုး ခန္ဓာဗေဒ ပညာရှင်များက ထုတ်နုတ် သုံးစွဲ ခဲ့ကြပြီး ယနေ့ခေတ်အထိ ပြောစမှတ်တွင် နေကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ G-spot သည် အမျိုးသမီးများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ မယုံကြည် နိုင်လောက်ဖွယ် သက်တောင့် သက်သာ ရှိမှုနှင့် ကာမဆန္ဒ ပြည့်၀ ကျေနပ်စေမှု (အထွဋ်အထိပ် အရသာ) တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကျော်ကြားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

၎င်း နေရာလေးသည် အမျိုးသမီး ယောနိ အင်္ဂါကဲ့သို့ပင် အလွန်တုန့်ပြန်ခံစား လွယ်သော တစ်ရှူးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး မိန်းမကိုယ် (ယောနိအင်္ဂါ) ၏ အတွင်း အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အမျိုးသားများ၏ လိင်တံ အင်္ဂါကဲ့သို့ပင် နှိုးဆွပေးသည့် အခါ မာကြော တောင့်တင်း လာပြီး တုန့်ပြန်တတ်သည့် ထပ်တူညီ သဘာဝလည်း ရှိသည်။ ထို အစိတ်အပိုင်းလေးကို တို့ထိရာတွင်
န ူးညံ့ငြင်သာစွာ ထိတွေ့ရန် အထူး လိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျင် လက်ချောင်းလေးဖြင့် အပြားလိုက် သာသာ ယာယာ

န ု ိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၏ ခံစားမှုကို နှိုးဆွ ရယူနိုင်သည်။

အမျိုးသမီး အတော်များများတွင် ယောနိအင်္ဂါ ထိပ်ရှိ လွန်းပုံသဏ္ဍန်ရှိ (အစေ့)လေး ကို နှိုးဆွပေးခြင်း အားဖြင့် ကာမ ဆန္ဒ အမြင့်ဆုံး ခံစားတတ်ကြသည်ကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ နှိုးဆွပေးခြင်းသည် ဆက်ဆံမှု၏ အစပိုင်းတွင်သာ ဖြစ်ပြီး အထွဋ်အထိပ် ကာလ မရောက်မီအတွင်း ပျိုးယူပေးသော အဆင့်တွင်သာ ရှိသေးသည်။ ကာမ ဆန္ဒနိုးကြွခြင်းနှင့် အထွဋ်အထိပ် ခံစားခြင်းတို့မှာ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို ကောင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်ရန် ဆက်ဆံမည့် စုံတွဲတိုင်း သတိပြုသင့်သည်။ အချို့မှာ စိတ်ဆန္ဒ နှိုးကြားရုံ သက်သက်သာရှိပြီး ကာမ ဆက်ဆံ၍ ပြီးဆုံးချိန်တွင် အပြည့်အဝ မကျေနပ်ကြခြင်းမှာ နားလည်မှု

လွဲမှားခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုလွဲမှားမှုသည် G-spot ၏ အပိုင်း ကဏ္ဍ နှင့် ဆက်စပ်မှု အများကြီးရှိနေပြီး G-spot သည် အာရုံနိုးကြားမှု အင်္ဂါ၏ အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် အာရုံကြောများ၏ အလွန်အတွင်း ကျသော လျို့ဝှက် အစိတ်အပိုင်းလေး ဖြစ်သည်။
G-spot ၏ နိုးဆွမှုသည် အပေါ်ယံမှ တုန့်ပြန်လာခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ ယောနိ၏ အတွင်းပိုင်း အကျဆုံးသော အပိုင်းမှ တုန့်ပြန်လာသည့် ခံစားမှု ရသကောင်း ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်း အားနည်းမှုကြောင့် အမျိုးသမီး အတော်များများသည် G-spot ၏ အရသာထူးကို ခံစားဖူးသော တွေ့ကြုံဖူးသော တုန့်ပြန်မှု အလွန်နည်းပါး ကြသည်။

တစ်ကိုယ်ရေ ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် ကျေနပ်တတ်ကြသော အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် လိင်အင်္ဂါအတု (Vibratory) ၏ တုန်ခါမှုမှ တစ်ဆင့် ရရှိသော ခံစားချက်ကို နှစ်သက် ကြသလို စိတ်ပျက် ကြသူများလည်း ရှိသည်။ အချို့မှာ ယားကျိကျိ ခံစားမှု မှတဆင့် G- spot ၏ အရသာကို နှစ်သက် သွားတတ်ကြသူများလည်း ရှိသည်။
အမှန်မှာ G-spot ၏ တုန့်ပြန်မှုမှာ ခန့်မှန်းရ အလွန်ခက်ပြီး မည်သို့ အကျိုး ခံစားရသည်ကို သိရှိရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် G-spot ၏ တုန့်ပြန်မှုကို အရင် စမ်းသပ်ကြည့် ပြီးမှသာ မိမိ၏ လိင်ဆက်ဆံဖေါ်အား မိမိ၏
န ွစ်သက်သော အနေအထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကျေနပ်မှုကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုရန်အတွက် မည်သို့မျှ အတားအဆီး မထားသင့်ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပုံမှန်သဘော၀ တစ်ခုကဲ့သို့ တိုင်ပင်မှသာ န ွစ်ဦးစလုံးအတွက် အလွန်ကောင်းသော အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို သတိပြုမိမည် ဖြစ်သလို ပြောဆို ဆွေးနွေးလာသည့် အမျိုးသမီးများ အပေါ်တွင်လည်း ဆက်ဆံဖေါ် အမျိုးသားက နားလည်မှု လွဲမှားစွာဖြင့် ကာမ ရမက်ကြီးသူအဖြစ် အထင်မလွဲစေရန် အထူးအရေးကြီးပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ပြည့်ဝသူအဖြစ် အထင်ကြီးလေးစား လက်ခံပေး သင့်သည်။

ခန္ဓာဗေဒ အားဖြင့် G-spot ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေရမည်ကို ဦးစွာ လေ့လာရပေမည်။ ဆီးလမ်းကြောင်း တစ်လျောက် ယောနိအင်္ဂါ၏ အပေါ်ပိုင်း ဆီးအိတ်နှင့် အပြိုင်အနေအထားတွင် ရှိနေပြီး လွန်းပုံသဏ္ဍန် အစေ့တည်ရှိရာ၏ အောက်ဖက် အပေါက်၀ တည့်တည့်နားတွင် တည်ရှိသည်။ ရေမြုပ်ကဲ့သို့ တစ်ရှူးစများက ဆီးလမ်းကြောင်းကို ဝန်းရံထားပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန် လာသောအခါ အမျိုးသမီးတို့၏ ကိုယ်မှ ထွက်လာသော အရည်ကြည်များကို အသုံးပြုပြီး ကာမ ဆက်ဆံလိုသော ကာမ စိတ်ဆန္ဒတို့ စတင် လာပြီ ဖြစ်သည်။ ရေမြုပ်ကဲ့သို့ ပွစိစိ တစ်ရှူးများသည် အစေ့၏ အမြစ်ကဲ့သို့ ရပ်တည်နေကြပြီး ယောနိအင်္ဂါ၏ အတွင်းအကျဆုံး နေရာတွင် တည်ရှိသည်။

အမျိုးသမီး ယောနိ အင်္ဂါ အတွင်းသို့ လက်ချောင်း တစ်ချောင်း သို့မဟုတ် နှစ်ချောင်း ထည့်သွင်းပြီး အတွင်းဖက် အရှေ့ပိုင်း နံရံနှင့် ဆီးခုံရိုး၏ အောက်ခြေနားတွင် G-spot တည်ရှိပြီး ထိုနေရာကို ထိတွေ့မိပါက G-spot ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသို့ စမ်းသပ်မိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုနေရာ အရောက်တွင် ခံစားမှု တုန့်ပြန်ချက်များအဖြစ် အာရုံကြောများ ပွင့်ကားလာသည့် သဖွယ် ခံစားရပြီး အိစက် ညက်ညောသည့် တစ်ရှူးများကို လက်ချောင်းများဖြင့် မိမိနှစ်သက်သော အနေအထားအတိုင်း တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့ ညင်သာစွာ အပြောင်းအရွှေ့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမို သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ လက်ချောင်းများသည် အမျိုးသား အင်္ဂါနှင့် စာလျင် ပိုမိုထိရောက်လေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီး၏ G-spot ရှိရာသို့ တန်းတန်း မတ်မတ် ရှာဖွေနိုင်ခြင်းလည်း ရှိကြသည်။

လိင်အင်္ဂါအတု (Sex Toys) ထုတ်လုပ်သော ကုမ္မဏီများက အစေ့နှင့် G-spot ကို နှိုးဆွရာတွင် ထိရောက်မှု ပြုသော ပုံစံများကို ပြုလုပ်၍ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ ကြသည်များလည်း ရှိသည်။ ဆေးပညာမှ ကာမ အာရုံ ခံစားမှုကို ပိုမိုနိုးကြားပေးရန် ပြုစု ကုသရန် နည်းသစ် တစ်ခုတွင် G-spot တစ်ခုအတွင်းသို့ ဆေးရည်တစ်မျိုး ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကာမ ဆန္ဒ တုန့်ပြန်မှု ပိုမိုကောင်းမွန် စေသည်ကိုလည်း ထပ်မံတွေ့ရှိထားသည်။

ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျို့ဝှက်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပေါင်တစ်ထောင်ခန့်အထိ ကျသင့်ပြီး ပုံမှန် လေးလမှ ခြောက်လ အတွင်း တစ်ကြိမ် ကုသမှု ခံယူရလေ့ ရှိသည်။ ခွဲစိတ် ကုသမှုများသည် အလွန် ကုန်ကျစရိတ်များပြားလှပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ပိုမိုခံစားလိုသူများ အတွက်မူ အကောင်းဆုံး အခွင့် အလမ်းများပင် ဖြစ်နေမည် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီး အတော်များမှာ G-spot နှင့် ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်မှု အလွန်ကောင်းမွန်ကြပြီး ယခုကဲ့သို့ ကုသမှု ခံယူထားခြင်းနှင့် များစွာ ခြားနားလှခြင်း မရှိကြပေ။ သာမာန်လူများအတွက် မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ကုန်ကျစရိတ် ကြီးကြီးဖြင့် အပ်တစ်ချောင်းကို ပုံမှန်ထည့်သွင်းပြီး ကာမ ဆန္ဒအတွက် ဖြည့်စွက်ရမည် ဆိုသည်မှာ အနည်းငယ်သော အကြောင်းပြချက်မျှလောက် ဖြင့်တော့ မဖြစ်သင့်ပေ။

အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အစေ့၏ နှိုးဆော်မှုဖြင့် စတင်သော လိင်ဆက်ဆံမှုက အမြင့်ဆုံး အနေအထားသို့ ရောက်ရန် လုံလောက်မှု ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။ ခြုံ၍ ပြောရမည် ဆိုပါက အမျိုးသမီးများ၏ လိင်အင်္ဂါသည် အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးရန် လုံလောက်ပြီး အမျိုးသား အင်္ဂါသည်လည်း ထိုနည်းတူစွာ အမျိုးသမီးများ အတွက် ပြည့်စုံပြီးသား သဘာဝက ပေးထားသည့် ဆုလာဘ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှု၏ ကျေနပ်မှု မကျေနပ်မှုသည် အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ဆန္ဒနှင့်လည်း အများကြီး သက်ဆိုင်နေသည်။ သူမ အနေဖြင့် ကာမ ဆန္ဒကို ရယူခံစားလိုလျင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည် ဖြစ်ပြီး သူမ အနေဖြင့် ဆန္ဒမရှိပါက အမျိုးသားမှ သူမ၏ ဆန္ဒအပေါ် ဖိအားပေးခြင်းမျိုး မပြုသင့်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှု အပေါ် သူမ စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် အခြားပုံစံအသစ်များကို တီးခေါက် ကြည့်တတ်ရမည် ဖြစ်သည်။

လူအတော်များများ အငြင်းပွါး နေရသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်သည် G-spot သို့ အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှသာ အမျိုးသမီး ကျေနပ်မှု အပြည်အဝ ရသည်ဟု ထင်မြင်နေကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရည်ထွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေမြုပ်သဏ္ဍန် တစ်ရှူးများမှ နိုးကြားလာခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး ချောဆီ တစ်ခုသဖွယ် အသုံးပြုရန် သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ အချို့အမျိုးသမီးများမှာ ထိုသို့ အရည် များများ ထွက်လာခြင်းကို ဆီးသွားသည်ဟု ထင်ပြီး ဆရာဝန်များနှင့် ပြသသည်အထိ စိုးရိမ်တတ်ကြပြီး ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဖြေရှင်းချက်အရ အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။

အရည်ထွက်ခြင်း၏ အဓိက အခြေခံ အကြောင်းမှာ သူမအနေဖြင့် ကာမ ဆက်ဆံဖက်အပေါ် ကျေနပ်ခြင်းကြောင့် အချက်ပြသော သင်္ကေတ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ သူမ အနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက် စိတ်ပျက်ခြင်း မရှိသလို ကြောက်ရွံ့ထိပ်လန့်ခြင်း မရှိဘဲ ပွင့်လင်းမှု အပြည့် ရှိနေခြင်းကြောင့် ထိုသို့ တုန့်ပြန်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အရည်များ ထွက်ခြင်းကို လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ အချိန်ကာလ အတွင်း အနှောင့်အယှုက် မဖြစ်စေရန် အိပ်ယာပေါ်တွင် မျက်နှာသုတ် ပဝါသို့မဟုတ် ရေစိုခံ အထည်တစ်ခု ခင်းထားခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။

ယခု ဆောင်းပါး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ G-spot ကို အသားပေး နှိပ်နှယ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်ထက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကာမ ဆက်ဆံခြင်းအပေါ် ပွင့်လင်းစွာ အကြိုက်ခြင်း ဖလှယ်နိုင်ရန်သာ ရည်ညွန်းသည်။ ကာမ ဆက်ဆံစဉ် နှစ်ဦးကြား သုံးစွဲသော စကားလုံးများ၏ အသုံးအနှုန်းအပေါ် တဆင့် နားလည်မှု လွဲသွားမည်လော ဆိုသည့် ဖိအားနှင့် ခံစားချက်မျာ မထားကြဘဲ ကာမဆက်ဆံစဉ် စကားလုံးမှအစ စိတ်ဆန္ဒအထိ နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဖြစ်လာကြစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်မည် ဆိုပါက အကောင်းဆုံးသော ကာမ သုခကို ခံစားနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။

အောက်ပါ Position တွေကတော့ Gspot ကိုထိစေပြီး ကာမသုခအပြည့်ရစေဖို့ နည်းစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ် လေ့လာလိုက်ပါဦး….

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼

==========================================================================================

Related Posts

%%footer%%