ေအာင္ျမင္မႈဆီသို႔ အဆင့္ (၇)ခု

ေအာင္ျမင္မႈကို အဓိပၸါယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ တခိ်ဳ႕ေတြအတြက္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ယူဆၾကၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ရာထူးတိုးတာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္တ့ဲ မိသားစုဘ၀တည္ေဆာက္ႏိုင္တာတို႔ကို ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါေစ။ သင္လိုခ်င္တ့ဲ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔အတြက္ ႐ုိးရွင္းလြယ္ကူၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတ့ဲ အဆင့္(၇)ခုကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၁) အတိတ္ကိုေမ့လိုက္ပါ။

ဒီေန႔ဟာ ေန႔သစ္တစ္ေန႔ျဖစ္သလို သင့္အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔အေကာင္းဆုံးေန႔တစ္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတိတ္က က်႐ႈံးမႈေတြကို ေမ့ပစ္ၿပီး ဒီေန႔ကစၿပီး အလွပဆုံးအနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔အင္အားေမြးလိုက္ပါ။

(၂) ရွင္းလင္းျပတ္သားတ့ဲရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားခ်မွတ္ပါ။

အဆင့္တစ္မွာေဖာ္ျပထားတ့ဲအတိုင္း အတိတ္ကိုေမ့လိုက္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရမွာက သင့္စိတ္ကူေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ရာမွာ သင္လိုခ်င္တ့ဲေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိဖို႔အတြက္ တိက်ေသခ်ာဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ တိက်ေသခ်ာတ့ဲရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ SMART goal setting ကို အသုံးျပဳပါ။ SMART ဆိုတာကေတာ့ –

(က) Specific – တိက်ေသခ်ာရပါမယ္။

ရည္မွန္းလ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ရာမွာ ေယဘုယ်မဆန္ပဲ တိက်ရပါမယ္။

ဥပမာ – ငါခ်မ္းသာရမယ္ဆိုမ်ိဳးထက္ ငါ ေငြပိုစုမယ္ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္သင့္ပါတယ္။

(ခ) Measurable – တိုင္းတာႏိုင္ရပါမယ္။

ရည္မွန္ခ်က္ကို တိုင္းတာႏိုင္မွသာ ဘယ္ေလာက္အထိေအာင္ျမင္ေနၿပီလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ထပ္ႀကိဳးစားရမလဲဆိုတာကို သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ – ေငြစုမယ္ဆို႐ုံမဟုတ္ပဲ တစ္လ ၅၀၀၀၀ စုမယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

(ဂ) Attainable – ရယူစြမ္းေဆာင္ႏိုင္တာမ်ိဳးျဖစ္ရပါမယ္။

ခက္ခဲရင္ခက္ခဲပါေစ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ လခစား၀န္ထမ္းလုပ္ေနၿပီး ၆ လအတြင္း သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မရည္မွန္းသင့္ပါဘူး။ သင္အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ရယူႏိုင္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳးကိုသာ သတ္မွတ္ပါ။

(ဃ) Realistic – စစ္မွန္မႈရွိရပါမယ္

သင္ခ်မွတ္တ့ဲပန္းတိုင္ဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရေရာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေနအရပါ ေလ်ာ္ကန္မႈရွိရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကန္႔သတ္ထားသလိုျဖစ္ေစမယ့္ အေျခအေနရွိတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္မ်ိဳဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႕၊

(င) Time based – အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ရွိရပါမယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္၀ရမယ့္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ကန္႔သတ္ရပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ ခ်ိန္သားကိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၃) လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္အဆင့္ဆင့္ကို ခ်ေရးပါ။

သင့္ရည္မွန္းခ်က္ အလုံးစုံေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဆင့္လိုက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို တဆင့္ခ်င္းဆီ ခြဲၿပီးခ်ေရးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာလိုက္တ့ဲအတြက္ ဘယ္အလုပ္ကို ပထမဦးစားေပးလုပ္ရမလဲ သိျမင္လာမွာျဖစ္သလို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လည္း ပိုမိုလြယ္ကူလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၄) အခ်ိန္ဇယားနဲ႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ေရးဆြဲထားပါ။

ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကို ညႊန္ၾကားေစခိုင္းမယ့္သူ မရွိတာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားေစဖို႔႐ာ တိက်ေသခ်ာတ့ဲ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲထားၿပီး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာကို သတ္မွတ္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ဖို႔ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွာ အျမဲရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅) ေအာင္ျမင္မႈကို ငတ္မြတ္ေနပါေစ။

ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔က ေန႔ခ်င္းညခ်င္း လုပ္လို႔ရတ့ဲကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ခါတရံမွာ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာတ့ဲအထိ ဘာအက်ိဳးရလဒ္မွ ျပန္မရေသးပဲရွိေနတတ္တာေၾကာင့့္ အမွန္တကယ္ေအာင္ျမင္လိုစိတ္နဲ႕စိတ္အားတက္ၾကြေနဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္စိတ္ပ်က္အားငယ္လာၿပီ ဆိုရင္ သင္ကိုေအာင္ျမင္ေအာင္တြန္းအားေပးႏိုင္မယ့္ စိတ္အားတက္ၾကြစရာေတြကို ျပန္ေတြးၿပီးေနလိုက္ပါ။

(၆) ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေနပါ။

ဘယ္ကိစၥမွာမဆို ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔ သင့္ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္တ့ဲ ပတ္၀န္းက်င္မွာ က်င္လည္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင္က ေငြစုဖို႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ အသုံးအျဖဳန္းႀကီးသူေတြနဲ႕ အေ၀းမွာေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိုက္နာသင့္တ့ဲ အခ်က္ေတြကေတာ့ –

(က) ပုံမွန္အိပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ၿပီး အိပ္ပါ။

(ခ) မွတ္ဥာဏ္စြမ္းအားေကာင္းေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

(ဂ) ေန႔စဥ္တရား႐ႈမွတ္ပါ။

(ဃ) ေကာင္းေကာင္းစားပါ။

(င) ပုံမွန္ကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။

(စ) စဥ္းစားမေနပဲ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ပါ။

ဒီအဆင့္က အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚက အဆင့္ေတြအားလုံးကို ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္ ထပ္ၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနတာေတြ မလုပ္ေတာ့ပဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးေတြ အစီအစဥ္ေတြကို ထပ္ခါထပ္ခါ ဆင္ျခင္သုံးသပ္ရင္း အခ်ိန္ကုန္သြားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သိပ္စဥ္းစားမေနေတာ့ပဲ လုပ္စရာရွိတာကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

အမွန္တကာ္ေအာင္ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဒီအဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကည့္႐ုံနဲ႔ ထူးျခားမႈေတြၾကံဳေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလိုက္ပါတယ္။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

အောင်မြင်မှုဆီသို့ အဆင့် (၇)ခု

အောင်မြင်မှုကို အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ တချို့တွေအတွက် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကို အောင်မြင်တယ်လို့ယူဆကြပြီး တစ်ချို့တွေကတော့ ရာထူးတိုးတာ၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝတည်ဆောက်နိုင်တာတို့ကို အောင်မြင်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါစေ။ သင်လိုချင်တဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ အဆင့်(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

(၁) အတိတ်ကိုမေ့လိုက်ပါ။
ဒီနေ့ဟာ နေ့သစ်တစ်နေ့ဖြစ်သလို သင့်အနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနေ့တစ်နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတိတ်က ကျရှုံးမှုတွေကို မေ့ပစ်ပြီး ဒီနေ့ကစပြီး အလှပဆုံးအနာဂတ်ကို တည်ဆောက်ဖို့အင်အားမွေးလိုက်ပါ။

(၂) ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များချမှတ်ပါ။
အဆင့်တစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အတိတ်ကိုမေ့လိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရမှာက သင့်စိတ်ကူတွေကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို သတ်မှတ်ရာမှာ သင်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကို ရရှိဖို့အတွက် တိကျသေချာဖို့လည်း လိုပါတယ်။ တိကျသေချာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့ SMART goal setting ကို အသုံးပြုပါ။ SMART ဆိုတာကတော့ –
(က) Specific – တိကျသေချာရပါမယ်။
ရည်မှန်းလျက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ချမှတ်ရာမှာ ယေဘုယျမဆန်ပဲ တိကျရပါမယ်။
ဥပမာ – ငါချမ်းသာရမယ်ဆိုမျိုးထက် ငါ ငွေပိုစုမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သင့်ပါတယ်။
(ခ) Measurable – တိုင်းတာနိုင်ရပါမယ်။
ရည်မှန်ချက်ကို တိုင်းတာနိုင်မှသာ ဘယ်လောက်အထိအောင်မြင်နေပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်ထပ်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ငွေစုမယ်ဆိုရုံမဟုတ်ပဲ တစ်လ ၅၀၀၀၀ စုမယ်လို့ သတ်မှတ်ချက်ရှိတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) Attainable – ရယူစွမ်းဆောင်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။
ခက်ခဲရင်ခက်ခဲပါစေ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ လခစားဝန်ထမ်းလုပ်နေပြီး ၆ လအတွင်း သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရမယ် ဆိုတာမျိုး မရည်မှန်းသင့်ပါဘူး။ သင်အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်ရယူနိုင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုးကိုသာ သတ်မှတ်ပါ။
(ဃ) Realistic – စစ်မှန်မှုရှိရပါမယ်
သင်ချမှတ်တဲ့ပန်းတိုင်ဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရပါ လျော်ကန်မှုရှိရပါတယ်။ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်ထားသလိုဖြစ်စေမယ့် အခြေအနေရှိတဲ့ ရည်မှန်းချက်မျိုုး မဖြစ်ပါစေနဲ့၊
(င) Time based – အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိရပါမယ်။
ရည်မှန်းချက်ပြည့်ဝရမယ့်အချိန်ကို သတ်မှတ်ကန့်သတ်ရပါတယ်။ ဒါမှသာ သင့်ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့ ချိန်သားကိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

(၃) လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မည့် အစီအစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ချရေးပါ။
သင့်ရည်မှန်းချက် အလုံးစုံအောင်မြင်ဖို့အတွက် အဆင့်လိုက်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို တဆင့်ချင်းဆီ ခွဲပြီးချရေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်တဲ့အတွက် ဘယ်အလုပ်ကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ရမလဲ သိမြင်လာမှာဖြစ်သလို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့လည်း ပိုမိုလွယ်ကူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။

(၄) အချိန်ဇယားနဲ့လမ်းညွှန်ချက်များ ရေးဆွဲထားပါ။
ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်စေဖို့အတွက် သင်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ညွှန်ကြားစေခိုင်းမယ့်သူ မရှိတာကြောင့် လမ်းကြောင်းလွဲမသွားစေဖို့ရာ တိကျသေချာတဲ့ အချိန်ဇယားရေးဆွဲထားပြီး ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ပြီးမြောက်ဖို့ လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှာ အမြဲရှိနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

(၅) အောင်မြင်မှုကို ငတ်မွတ်နေပါစေ။
အောင်မြင်မှုရရှိဖို့က နေ့ချင်းညချင်း လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခါတရံမှာ အချိန်အတော်ကြာတဲ့အထိ ဘာအကျိုးရလဒ်မှ ပြန်မရသေးပဲရှိနေတတ်တာကြောင့့် အမှန်တကယ်အောင်မြင်လိုစိတ်နဲ့စိတ်အားတက်ကြွနေဖို့ လိုပါတယ်။ သင်စိတ်ပျက်အားငယ်လာပြီ ဆိုရင် သင်ကိုအောင်မြင်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်မယ့် စိတ်အားတက်ကြွစရာတွေကို ပြန်တွေးပြီးနေလိုက်ပါ။

(၆) အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေပါ။
ဘယ်ကိစ္စမှာမဆို အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ သင့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကျင်လည်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သင်က ငွေစုဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ အသုံးအဖြုန်းကြီးသူတွေနဲ့ အဝေးမှာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်တွေကတော့ –
(က) ပုံမှန်အိပ်ချိန်သတ်မှတ်ပြီး အိပ်ပါ။
(ခ) မှတ်ဉာဏ်စွမ်းအားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပါ။
(ဂ) နေ့စဉ်တရားရှုမှတ်ပါ။
(ဃ) ကောင်းကောင်းစားပါ။
(င) ပုံမှန်ကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။

(၇) စဉ်းစားမနေပဲ ချက်ချင်းလုပ်ပါ။
ဒီအဆင့်က အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က အဆင့်တွေအားလုံးကို ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ ဆိုရင် ထပ်ပြီး စဉ်းစားချင့်ချိန်နေတာတွေ မလုပ်တော့ပဲ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေ အစီအစဉ်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရင်း အချိန်ကုန်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သိပ်စဉ်းစားမနေတော့ပဲ လုပ်စရာရှိတာကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။

အမှန်တကာ်အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ရုံနဲ့ ထူးခြားမှုတွေကြုံတွေ့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုလိုက်ပါတယ်။

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Thorn Htet
==============================================

Related Posts

%%footer%%