ေအာင္ျမင္ေသာစြန္႔ဦးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အမူအက်င့္ (၁၀)ခု

ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ဖုိ႔က လြယ္ကူတ့ဲကိစၥတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြမွာ သာမန္လူေတြနဲ႔မတူညီတ့ဲ ကိုယ္ပိုင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ၀ါသနာနဲ႔စြဲလမ္းမႈေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးမွာေတာင္မွ ကြဲျပားတ့ဲ အမူအက်င့္ေတြရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအမူအက်င့္ေတြထဲကမွ အမ်ားစုမွာ တူညီစြာေတြ႔ရတတ္တ့ဲ အမူအက်င့္ (၁၀)ခုကို အတုယူႏိုင္ဖို႔ စုစည္းေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္ကို ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားျခင္းး

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္ဟာ အခ်ိန္ရဲ႕တန္ဖိုးကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕တစ္ေန႔တာအခ်ိန္ေတြကို အက်ိဳးရွိရွိကုန္ဆုံးသြားဖို႔အတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥေတြၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္ေတြႀကိဳတင္ခ်မွတ္ထားေလ့ ရွိပါတယ္။

(၂) က်န္းမာေရးကို အေလးထားျခင္း

လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို မရပ္မနားၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစဖို႔အတြက္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ သင့္တင့္တ့ဲအဟာရေတြရရွိဖို႔နဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားလုပ္ဖို႔ ဂ႐ုတစိုက္အခ်ိန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။

(၃) ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးတတ္ျခင္း

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေဖာက္သည္ေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေတြျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး စိတ္ေက်နပ္ေစဖို႔ အျမဲတမ္းဦးစားေပး စဥ္းစားတတ္ၾကပါတယ္။

(၄) ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားရွိျခင္း

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ႐ွိတတ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔ရခ်ိန္မွာ ေရွ႕ဆက္ဖို႔ အင္အားျဖစ္ေစႏိုင္သလို အေၾကာင္းျပခ်က္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ ေတြကလည္း ေရရွည္အတြက္သာမက ေရတိုအတြက္ပါ သတ္မွတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။

(၅) စြန္႔စားမႈမ်ားကို တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္း

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွ့မႈဆိုင္ရာ စြန္႔စားမႈေတြ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ကိန္းဂဏန္းတန္ဖိုးေတြ၊ ျဖစ္တန္စြမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကို တြက္ခ်က္တတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ စြန္႕စားမႈတိုင္းကို တြက္ခ်က္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။

(၆) မိမိ၏ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိရွိျခင္း

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ကိုယ္တိုင္သိရွိထားတတ္ၾကၿပီး စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တိုင္းမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိပါတယ္။

(၇) အရည္းအခ်င္းရွိသူမ်ားကို ေနရာေပးျခင္း

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို သူတို႔အနားမွာေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တ့ဲကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္သူေတြကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ရွာေဖြေလ့ရွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေတာ္ဆုံးလူေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြကို မွ်ေ၀ခံစားတတ္ၾကပါတယ္။

(၈) စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးေနတတ္ျခင္း

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြကို ဘယ္ေတာ့မွရပ္တန္႔သြားေလ့မရွိပါဘူး။ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြ အတတ္ပညာေတြကို အျမဲတမ္းေလ့လာဆည္းပူးေနၿပီး ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို မ်က္ျခည္ျပတ္ခံေလ့မရွိပါဘူး။

(၉) အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို အျမဲရွာေဖြေနျခင္း

စစ္မွန္တ့ဲစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈအေပၚမွာပဲ သာယာေနေလ့မရွိပါဘူး။ အခ်ိန္မေရြးေပၚေပါက္လာႏိုင္တ့ဲ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေတြကို အျမဲတမ္း မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ေနတတ္ၾကပါတယ္။

(၁၀) ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္တတ္ျခင္း

ေအာင္ျမင္တ့ဲလုပ္ငန္းရွင္တိုင္းဟာ သူ႔တို႔ရဲ႕အနာဂတ္ကို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်တည္ေဆာက္ေနၾကတာကို သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တစ္ေန႔တာအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြရဲ႕ၿပီးေျမာက္ေအာင္မႈ၊ အဆင္မေျပမႈေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့ရွိပါတယ္။

မိန္းခေလးတိုင္းေတာင့္တၿပီး ေယာက်ာ္းေလးတိုင္း အားက်ေစဖို႔

© Gentleman Magazine 🄶🄼

Thorn Htet

==============================================

အောင်မြင်သောစွန့်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အမူအကျင့် (၁၀)ခု
အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့က လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့တွေမှာ သာမန်လူတွေနဲ့မတူညီတဲ့ ကိုယ်ပိုင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ၊ ၀ါသနာနဲ့စွဲလမ်းမှုတွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးမှာတောင်မှ ကွဲပြားတဲ့ အမူအကျင့်တွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမူအကျင့်တွေထဲကမှ အများစုမှာ တူညီစွာတွေ့ရတတ်တဲ့ အမူအကျင့် (၁၀)ခုကို အတုယူနိုင်ဖို့ စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။

(၁) တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်ရေးဆွဲထားခြင်းး
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်ဟာ အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်းနားလည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာအချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးသွားဖို့အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေပြီးမြောက်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေကြိုတင်ချမှတ်ထားလေ့ ရှိပါတယ်။

(၂) ကျန်းမာရေးကို အလေးထားခြင်း
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို မရပ်မနားပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့အတွက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သင့်တင့်တဲ့အဟာရတွေရရှိဖို့နဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ဖို့ ဂရုတစိုက်အချိန်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။

(၃) ၀န်ဆောင်မှုကောင်းများ ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဖောက်သည်တွေကို ၀န်ဆောင်မှုကောင်းတွေဖြည့်ဆည်းပေးပြီး စိတ်ကျေနပ်စေဖို့ အမြဲတမ်းဦးစားပေး စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ်။

(၄) ရှင်းလင်းပြတ်သားသည့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များရှိခြင်း
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းမှာ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ရှိခြင်းကြောင့် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရချိန်မှာ ရှေ့ဆက်ဖို့ အင်အားဖြစ်စေနိုင်သလို အကြောင်းပြချက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် တွေကလည်း ရေရှည်အတွက်သာမက ရေတိုအတွက်ပါ သတ်မှတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။

(၅) စွန့်စားမှုများကို တွက်ချက်လုပ်ဆောင်တတ်ခြင်း
ရင်းနှီးမြုပ်နှ့မှုဆိုင်ရာ စွန့်စားမှုတွေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးတွေ၊ ဖြစ်တန်စွမ်းတွေ အများကြီးကို တွက်ချက်တတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ စွန့်စားမှုတိုင်းကို တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။

(၆) မိမိ၏ အားသာချက်အားနည်းချက်များကို သိရှိခြင်း
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို ကိုယ်တိုင်သိရှိထားတတ်ကြပြီး စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။

(၇) အရည်းအချင်းရှိသူများကို နေရာပေးခြင်း
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ အရည်အချင်းရှိသူတွေကို သူတို့အနားမှာရွေးချယ်ခန့်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ကွက်လပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်သူတွေကိုသာ အာရုံစိုက်ရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အတော်ဆုံးလူတွေနဲ့သာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို မျှဝေခံစားတတ်ကြပါတယ်။

(၈) စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးနေတတ်ခြင်း
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ လေ့လာသင်ယူမှုတွေကို ဘယ်တော့မှရပ်တန့်သွားလေ့မရှိပါဘူး။ လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အသစ်အသစ်သော နည်းပညာတွေ အတတ်ပညာတွေကို အမြဲတမ်းလေ့လာဆည်းပူးနေပြီး ပြောင်းလဲတိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကို မျက်ခြည်ပြတ်ခံလေ့မရှိပါဘူး။

(၉) အခွင့်အလမ်းသစ်များကို အမြဲရှာဖွေနေခြင်း
စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ လက်ရှိအောင်မြင်မှုအပေါ်မှာပဲ သာယာနေလေ့မရှိပါဘူး။ အချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းတွေကို အမြဲတမ်း မျက်စိဖွင့် နားစွင့်နေတတ်ကြပါတယ်။

(၁၀) နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်တတ်ခြင်း
အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဟာ သူ့တို့ရဲ့အနာဂတ်ကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှတည်ဆောက်နေကြတာကို သဘောပေါက်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့တာအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရဲ့ပြီးမြောက်အောင်မှု၊ အဆင်မပြေမှုတွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့ရှိပါတယ်။

မိန်းခလေးတိုင်းတောင့်တပြီး ယောကျာ်းလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
© Gentleman Magazine 🄶🄼
Thorn Htet
==============================================

Related Posts

%%footer%%