လိုုတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အသင့္ရွိေနေစဖိုု႕

သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနအားလံုးဟာ က်ားအဂၤါေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ အသက္ ၅၀ က်န္းမာေရးလိုက္စားသူတစ္ဦးရဲ႕ လိင္စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ အသက္ ၃၀ ေဆးလိပ္ေသာက္သူတစ္ဦးထက္ ပိုၿပီးျမင့္မားႏိုင္ပါတယ္။ ေကားင္းမြန္တဲ့ ေသြးစီးဆင္းမႈဟာ က်ားအဂၤါတင္းမာဖို႔အတြက္ လိုအပ္ၿပီး တျခား ႐ုပ္ပိုင္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြကလဲ အဂၤါရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ပါတယ္။ အလုပ္ကေန စိတ္ဖိစီးမႈရလာတဲ့အခါ၊ … Continue reading လိုုတဲ့အခ်ိန္တိုင္း အသင့္ရွိေနေစဖိုု႕