အေဟာအေျပာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ရင္ စီးပြားေရးလုပ္တတ္႐ုံနဲ႔ အဆင္မေျပပါဘူး။ လူအမ်ားေရွ႕မွာ အေကာင္းဆံုးစကားေျပာတတ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒီလို ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႔က မခက္ပါဘူး။ အျခားေသာ အရည္အခ်င္းေတြလိုပဲ အခ်ိန္ေပးၿပီး စီစဥ္ေလ့က်င့္ရင္ ထူးခၽြန္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အရည္အေသြး (၃၀)ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၁။ ပရိသတ္ကို သိပါေစ။

Read More
%%footer%%