ေယာကၤ်ားပီသဖို႔ နည္းလမ္း(၉)ခု သင့္ရဲ႕ ဖြားဖက္ေတာ္က သီးျခားျဖစ္တည္ေနတဲ့ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ သင့္ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ကိုယ္အဂၤါေတြလိုပဲ ေသြး၊ ေအာက္စီဂ်င္နဲ႔ အဟာရဓာတ္ေတြကို ေ၀မွ်သံုးစြဲရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပင္မခႏၶာကိုယ္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေတြျဖစ္လာတဲ့အခါ သင့္ဖြားဖက္ေတာ္မွာလည္း သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ပန္းေသပန္းညွိဳးျခင္းဟာ လိင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့နည္းသြား႐ုံတင္မကပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္မွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာေတြရဲ႕ေရွ႕ေျပးလကၡဏာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Read More
%%footer%%