အသန္႔ႀကိဳက္သူတို႔အတြက္ သန္႔ရွင္းေရးအၾကံျပဳခ်က္ သင္က အသန္႔ႀကိဳက္ပါသလား ? သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကေရာ အမွန္တကယ္ သန္႔ရွင္းေနၿပီလို႔ ထင္ပါသလား ? ဟုတ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အ၀တ္အစားေတြကို ႐ုပ္သိမ္းၿပီးတာနဲ႔ ေခါက္ထားတတ္တယ္။ အိပ္ရာထဲကို အစားအေသာက္ေတြ ယူသြားေလ့မရွိဘူး။ သြားလည္းပံုမွန္တိုက္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သင့္ပတ္၀န္းက်င္က ပစၥည္းေတြကို ဘယ္အခ်ိန္က ေနာက္ဆံုးဖုန္သုတ္ခဲ့တာလဲ မွတ္မိပါသလား။ သတိထားၾကည့္ပါ။

Read More
%%footer%%