အသက္ (၃၀)ေက်ာ္မွာ ေနာင္တရမယ့္ အရာ(၁၁)ခု ၁။ လုပ္သင့္တာေတြ သင့္အသက္ (၃၀)ေက်ာ္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ လုပ္သင့္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ ဖိအားေတြ မ်ားလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္သင့္တာေတြေၾကာင့္ သင့္ကိုေနာက္ေကာက္က်မက်န္ခဲ့ပါေစနဲ႔။ ဒီအရြယ္မွာ အိမ္တစ္လံုးေလာက္ ပိုင္သင့္ၿပီ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ကေလးရသင့္ၿပီ ဒါမွမဟုတ္ တည္ၿငိမ္တဲ့အလုပ္အကုိင္တစ္ခု ရွိသင့္ၿပီ စသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာေတြမ်ားလြန္းပါတယ္။

Read More
%%footer%%