ခ်စ္သူအေပၚယုံမွားသံသယလြန္ကဲေနသည့္ လကၡဏာ(၆)ခု ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကားဆက္ဆံေရးမွာ ယုံၾကည္မႈက အေရးႀကီးဆံုး အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ေရရွည္လက္တြဲခဲ့တဲ့ ခ်စ္သူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အခုမွ ခ်စ္သူျဖစ္ကာစ စံုတြဲေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈရွိဖို႔ လိုပါတယ္။

Read More
%%footer%%